Bảo vệ dữ liệu

Chào mừng bạn đến với phần bảo vệ dữ liệu cá nhân trên trang web của Dịch vụ Ngôn ngữ DCU. Phần này của trang web được quản lý bởi sự kết hợp của các nhóm Tiếp thị và Bảo vệ Dữ liệu của Dịch vụ Ngôn ngữ DCU. Tập trung tại DCU, Đơn vị bảo vệ dữ liệu của trường đại học trong Văn phòng Giám đốc Điều hành chịu trách nhiệm tạo và duy trì phần lớn các chính sách bảo vệ dữ liệu trong toàn trường đại học và những chính sách liên quan đến cộng đồng trong khuôn viên trường của chúng tôi. Để xem các chính sách bảo vệ dữ liệu DCU cập nhật, vui lòng xem các liên kết ở dưới trang này.

Trường đại học và Dịch vụ Ngôn ngữ DCU quản lý rất nhiều dữ liệu cá nhân, chủ yếu nhưng không độc quyền, liên quan đến nhân viên, sinh viên và nhà cung cấp bên thứ ba. Chúng tôi rất coi trọng tính bảo mật của tất cả dữ liệu cá nhân và do đó thực hiện tất cả các bước hợp lý để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu. Dịch vụ Ngôn ngữ và đại học DCU cố gắng chỉ thu thập dữ liệu cá nhân để đáp ứng các mục đích hợp pháp cụ thể và chỉ giữ lại dữ liệu đó khi những mục đích đó vẫn đang còn hiệu lực. Thông thường, chúng tôi sẽ không chuyển dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi luật pháp yêu cầu, hoặc theo nghĩa vụ theo luật định hoặc cho các mục đích hợp pháp khác được cân bằng với quyền và lợi ích của Chủ thể dữ liệu.

Nếu dữ liệu được chuyển cho bên thứ ba để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và hoạt động, điều này sẽ được thỏa thuận trước với cá nhân thông qua hợp đồng hoặc biểu mẫu đồng ý và thông báo.

Menu